Üzletszabályzat

 

ÜZLETSZABÁLYZATUNK A SZOLGÁLTATÓ ÉS MEGRENDELŐ KÖZÖTTI ÜZLETI VISZONYT SZABÁLYOZZA.
A Szolgáltató adatai:
  • Név: Miklós Máté E.V.
  • Statisztikai számjel: 66940106952423107
  • Adószám: 66940106-1-27
  • Tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma: Táci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Csóri Kirendeltség, 5. nyilvántartási számon az önkormányzatnál vezetett nyilvántartásba bejegyezve.
Elérhetőség:
  • Vállalkozás székhelye és telephelye: 8041 Csór, Felsőtabán utca 5/A
  • E-mail cím: helyettedvasalunk@gmail.com
  • Telefonszám: 0620/8066225
Tárhelyszolgáltató:
  • Tárhelyszolgáltató székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai u. 9-11.
  • Telephelye: 8000, Székesfehérvár, Rákóczi u. 31/A fsz. 1.
  • E-mail címe: webmaster@mieletunkhosting.com
Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató a Megrendelő felé háztól-házig vasalást biztosít, melynek folyamata és részletei a „helyettedvasalunk.hu” weboldalon található meg.

Szolgáltatási viszony létrejötte

A Megrendelő rendelését a weboldalon keresztül egy űrlap kitöltésével vagy telefonon keresztül adhatja le. Az űrlap kitöltésénél a Megrendelőnek a következő mezőket szükséges kitöltenie: név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, a ruhák átadásának napja és időpontja a Szolgáltató felé (utóbbi 2 órás időintervallumban megadva), a ruhák x órán belüli kézhezvételének ideje a Megrendelő részéről, valamint a ruhák visszaszállításának időpontja a Megrendelő felé (2 órás időintervallumban megadva). Ezenfelül egyéb megjegyzést vagy kérést is írhat a Megrendelő. A Megrendelés elküldése egyben az üzletszabályzat elfogadását is jelenti.

Szolgáltatás folyamata

A weboldalon leadott megrendeléseket a Szolgáltató egy automatikus válasz e-mail-ben igazolja vissza. Ennek értelmében a Szolgáltató 6 órán belül felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot rendelésének további részletei végett, viszont az esti órákban történő rendelésleadásoknál a következő nap 07:00 és 21:00 között történik meg a kapcsolatfelvétel.

A szolgáltatás lezajlása a weboldalon feltüntetett folyamat szerint zajlik. A ruhák átadása-átvétele egy, a Megrendelő és Szolgáltató részéről is aláírt tételes átvételi elismervény kiállításával történik. Abban az esetben, ha a Megrendelő mégsem tudja átadni/átvenni a ruhaneműket az előre egyeztetett időben, köteles ezt a Szolgáltató felé jelezni minimum 1 órával a megbeszélt idő előtt, ellenkező esetben a Szolgáltató 1000 Forint várakozási és kiszállási díjat számol fel.

A Megrendelő köteles a nem látható hibákat, sérüléseket a Szolgáltatónak jelezni. A szennyezett, illetve azok a textíliák, amelyeknek a sérülései a vasaláskor derülnek ki, vasalás nélkül kerülnek visszaszállításra a Megrendelőhöz, és a sérült ruhanemű vasalási ára nem kerül kiszámlázásra.

Amennyiben speciális igények nem merülnek fel a Megrendelő részéről, úgy a Szolgáltató általános gyakorlata szerint történik a ruhák kezelése. Az esetleges különleges vasalási igényű ruhákkal összefüggésben a Megrendelőnek jeleznie kell az igényét a Szolgáltató felé.

Szolgáltatás díja

A szolgáltatás ellenértékének a kifizetése kizárólag készpénzben történik a ruhák visszaszállításakor. A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, a ruhák átadásával a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás díját esedékességkor megfizeti. A ruhák átadását követően, de a vasalási szolgáltatás megkezdését megelőzően a Megrendelő a szerződéstől elállhat. Ebben az esetben megrendelésenként 5.000: Ft összegű szállítási költséget köteles megfizetni. A szolgáltatás díja a minőségi vasaláson kívül magában foglalja a háztól-házig szállítást, a ruhák begyűjtését és visszaszállítását, valamint kilónként 5 db drót vállfát és az 1 db ruhazsákot, melyek csak vállfás kiszállítás esetén járnak a ruhákhoz.

Szolgáltatási viszony megszűnése

A számla kiegyenlítésével a szolgáltatási viszony megszűnik.

Felelősség

A Szolgáltató garanciát vállal az átvett ruhák mennyiségéért, átadáskori (vasalás előtti) állapotáért, valamint a minőségi vasalásukért. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésekor a legnagyobb körültekintéssel, szaktudással és gondossággal jár el a kiváló minőség biztosítása érdekében. Ha mindezek ellenére mégis megsérül vagy elveszik egy ruha, abban az esetben a Szolgáltató ruhadarabonként maximum 5000 Ft kártérítési összeg megfizetését vállalja a Megrendelő felé. Ha a Megrendelő alapos minőségi kifogással él, akkor a kifogásolt vasalási minőségű ruhadarabokért a Szolgáltató nem számít fel munkadíjat.

Reklamáció

Reklamációval a ruhák átvételekor a helyszínen élhet a Megrendelő, tehát utólagos reklamációt a Szolgáltató nem fogad el. Az esetlegesen felmerülő jogviták rendezésében a Szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes Bíróságot nevezik meg.

Titoktartás, adatvédelem

A szerződő felek kölcsönösen kötelezik magukat a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő adatok és információk bizalmas kezelésére.
A Megrendelő adatainak felhasználása, kezelése és védelme a hatályos Adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően történik.

Adatkezelési szabályok

A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen Üzletszabályzatban és a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

A megrendeléseket a weboldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a Megrendelő később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó.

Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy vásárlóregisztrációs vagy a Szolgáltató, valamint a megrendelési adatai között Megrendelő közötti, a szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Érvényesség

Jelen Üzletszabályzat 2017. április 18. napjától a visszavonásig érvényes. A Szolgáltató az Üzletszabályzatában foglaltak megváltoztatására bármikor egyoldalúan jogosult.

 
 
 
 
 

 

Top
Rendelés leadásTudj meg többet!Facebook